Reisvoorwaarden

Voorwaarden Bergsportreizen

Reisvoorwaarden Bergsportreizen

Versie 14 december 2021
Bergsportreizen is de handelsnaam van de NKBV-Zomerprogramma B.V.

Definities

Deelnemer: Iedere persoon die met Bergsportreizen een Overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Overeenkomst: De overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze algemene voorwaarden.
Reis: Een pakketreis in de zin van de wet of de losse Reisdienst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Reisdienst: Personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst (zoals berg- & wandelgidsen en tochtenleiders).
Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Pakketreisovereenkomsten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden pakketreisovereenkomsten.

1.2 Losse reisdiensten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op losse Reisdiensten, zoals de overeenkomst tot het verschaffen van de tochtbegeleiding of een meerdaagse cursus (waar de accommodatie niet bij het aanbod is inbegrepen). Titel 7a van Boek 7 BW betreffende pakketreisovereenkomsten en artikel 9 lid 2 van deze Voorwaarden, zijn hierop niet van toepassing. Op losse reisdiensten is geen SGR-garantie van toepassing.

1.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang op het bepaalde in deze reisvoorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1 NKBV-lidmaatschap
De reizen van Bergsportreizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NKBV.

2.2 Aanbod en aanvaarding
De Overeenkomst komt tot stand door Bergsportreizenmiddel van een (online of offline) Schriftelijke inschrijving.
De Deelnemer heeft geen herroepingsrecht.

2.3 Herroeping door Bergsportreizen
Het aanbod van Bergsportreizen is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door Bergsportreizen.

2.4 Conceptprogramma en inspanningsplicht
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van Bergsportreizen. Alle reisprogramma’s zijn vanwege het bergsportkarakter indicatief van aard (een concept) en behelzen een inspanningsplicht. Het ‘conceptprogramma’ zal worden aangepast aan de relevante werkelijke omstandigheden zoals terreinomstandigheden, weersomstandigheden, conditie en ervaring van de Deelnemers. De bedoelde aanpassingen hebben regelmatig tot gevolg dat routes, doelen, excursies, accommodatie en vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie c.q. het ‘conceptprogramma’ is aangegeven.

2.5 Minderjarigen
Indien de Deelnemer minderjarig is, wordt er na de inschrijving een toestemmingsverklaring toegezonden die door de ouder (althans degene die het gezag over de minderjarige heeft) ondertekend dient te worden. Pas na ontvangst door Bergsportreizen van deze verklaring komt de Overeenkomst definitief tot stand.

2.6 Informatie van derden
Bergsportreizen is niet gebonden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal van derden/uitvoerend dienstverleners. De website van Bergsportreizen verwijst naar andere websites door middel van links. Bergsportreizen is niet verantwoordelijk voor of gebonden aan de gepubliceerde informatie op deze websites.

2.7 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden Bergsportreizen niet.

2.8 Boeken voor andere Deelnemers
De Deelnemer die namens of ten behoeve van een of meer andere Deelnemers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De Overeenkomst, de bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en andere communicatie worden enkel verstuurd naar de Deelnemer die de boeking verricht. De Deelnemer die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Deelnemers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Deelnemer die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Deelnemers het artikel Veiligheid & Risico, deze Reisvoorwaarden en de andere relevante communicatie te verstrekken. Minderjarigen kunnen niet namens of ten behoeve van andere Deelnemers een Overeenkomst aangaan.

2.9 Ontvangstbevestiging en boekingsbevestiging
Bergsportreizen stuurt na boeking een ontvangstbevestiging en binnen 10 dagen de boekingsbevestiging.

Artikel 3 Betaling

3.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 10% van de reissom te zijn voldaan.

3.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de Reis zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de Reis, moet de volledige reissom binnen 7 dagen na boeking zijn ontvangen. In ieder geval dient de volledig betaling voor vertrek te zijn ontvangen.

3.3 Niet tijdige betaling
De betaling geschiedt niet tijdig indien deze niet is ontvangen door Bergsportreizen voor of op de in de factuur vermelde vervaldatum. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Bergsportreizen kan dan de toegang tot de Reis ontzeggen. Bij niet tijdige betaling kan Bergsportreizen, na een Schriftelijke sommatie waarin een laatste termijn wordt gesteld, de Overeenkomst annuleren. In dat geval zal de annuleringskostenregeling van artikel 9 van toepassing zijn.

3.4 Wettelijke rente en incassokosten

Indien de Deelnemer niet tijdig de betalingen heeft voldaan, is deze over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien dient de Deelnemer, na Schriftelijke sommatie waarin een laatste termijn wordt gesteld, buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

Artikel 4 Reissom

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.

4.2 Aanpassing reissom na de boeking
Bergsportreizen heeft het recht de overeengekomen reissom tot 20 dagen vóór de dag van vertrek te verhogen als gevolg van stijging in kosten van brandstof (of andere energiebronnen) en/of stijging in belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden (zoals toeristenbelasting of klimpermits). Bergsportreizen kan in de Overeenkomst aangeven dat zij het recht heeft tot 20 dagen vóór de dag van vertrek wisselkoerswijzigingen door te belasten. De methode om de prijswijziging te berekenen, dient voor de boeking kenbaar te zijn. Indien de prijsverhoging 8% of minder van de reissom bedraagt, kan de Deelnemer de prijsverhoging niet afwijzen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Deelnemer de Overeenkomst beëindigen en wordt de reissom terugbetaald. Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Deelnemer in voorkomend geval het recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Deelnemer op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 5 Reisduur, reisinformatie en reisbescheiden

5.1 Reisduur en tijdstippen
De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.

5.2 Voorbehoud wijziging precontractuele informatie
Bergsportreizen heeft het recht de voornaamste kenmerken van de reisdiensten, de totaalprijs, de betalingsregeling, het minimumaantal deelnemers dat nodig is om de Reis doorgang te laten vinden en de annuleringsregeling voor het sluiten van de overeenkomst te wijzigen.

5.3 Reisinformatie
Ruim voor aanvang (maar uiterlijk 14 dagen voor de startdatum) van de Reis ontvangt de Deelnemer de uitgebreide informatie over de geboekte Reis.

5.4 Toezending reisbescheiden
Tenzij anders vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de Deelnemer per e-mail toegezonden. De Deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Bergsportreizen te melden.

Artikel 6 Reisdocumenten en formele gezondheidseisen

6.1 Reisdocumenten
De Deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste (geldige) reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.

6.2 Formele gezondheidseisen
De Deelnemer dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen.

6.3 Algemene informatie t.a.v. reisdocumenten en gezondheidsformaliteiten
Bergsportreizen verstrekt de Deelnemer op de Nederlandse nationaliteit en woonplaats afgestemde algemene informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Deelnemer de door Bergsportreizen verstrekte algemene informatie bij de betreffende instanties en instellingen geregeld op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.

6.4 Gemis van de juiste documenten of het niet voldoen aan de gezondheidseisen

Indien de Deelnemer de Reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis of afwijkingen van documenten of het niet voldoen aan de formele gezondheidseisen, komen de gevolgen voor zijn/haar rekening.

Artikel 7 Omboeking en wijziging door de Deelnemer

7.1 Verzoek omboeking
Tot 56 dagen voor de dag van vertrek kan de Deelnemer om omboeking naar een andere Reis verzoeken. Voor reizen in het Alpengebied kan dit tot 28 dagen voor de dag van vertrek worden verzocht. Omboeking is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en mag niet het karakter van een annulering hebben. Wijziging van de vertrekdatum wordt beschouwd als annulering, tenzij Bergsportreizen anders aangeeft.

7.2 Beoordeling door Bergsportreizen
Toewijzing of afwijzing van het verzoek tot omboeking staat ter volledig vrije beoordeling van Bergsportreizen zonder dat zij gehouden is haar beslissing te motiveren.

7.3 Kosten omboeking en wijzigingen
De Deelnemer is de kosten gemoeid met de omboeking of een wijziging verschuldigd. Deze bedragen € 30 per persoon aan administratiekosten, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking of wijziging zijn ontstaan.

Artikel 8 Indeplaatsstelling

8.1 Indeplaatsstelling
Een Deelnemer die is verhinderd aan een Reis deel te nemen kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden;
b. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek – althans binnen een redelijke termijn wordt ingediend.
Indien Bergsportreizen van mening is dat de Deelnemer niet voldoet aan alle voorwaarden geeft zij dit onverwijld en gemotiveerd aan bij de Deelnemer. Bergsportreizen is enkel gehouden mee te werken aan de indeplaatsstelling voor zover dit in redelijkheid verlangd kan worden. Indien de voorwaarden van de bij de uitvoering van de Reis betrokken dienstverleners zich verzetten tegen de overdracht zal de overdracht daardoor niet mogelijk zijn.

8.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Deelnemer en de voor de Deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Bergsportreizen voor de openstaande reissom en de extra kosten gemoeid met de indeplaatsstelling.

Artikel 9 Annulering door de Deelnemer

9.1 Schriftelijke annulering & annuleringskosten
De Deelnemer kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren voor het begin van de Reis. Annulering van de Overeenkomst door de Deelnemer dient Schriftelijk (waaronder per e-mail) te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend. Bij annulering is de Deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom;
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
f. vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom;

9.2 Annulering in verband met onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
De Deelnemer is geen annuleringskosten verschuldigd indien hij de Overeenkomst, voor de reis beëindigt in verband met:

  • - onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die zich voordoen op de plaats van bestemming of de onmiddellijke omgeving daarvan, en;
  • - die omstandigheden aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de Reis.

De Deelnemer heeft in dat geval recht op onverwijlde terugbetaling van de reissom. De Deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding.

9.3 Verplaatste reis
Indien de datum van de Reis is verplaatst, gelden de standaardannuleringskosten niet bij annulering van de verplaatste reis. Bij annulering van de verplaatste reis is de reissom minus de kostenbesparingen als annuleringskosten verschuldigd. In de wijzigingsmail kan ook een alternatieve regeling worden voorgesteld.

Artikel 10 Wijzigingen door Bergsportreizen vóór aanvang van de Reis

10.1 Wijzigingen
Bergsportreizen heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het geen ingrijpende wijzigingen betreft.

10.2 Ingrijpende wijziging of vervangende reis
Indien noodzakelijk kan Bergsportreizen de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst ingrijpend wijzigen. De Deelnemer kan in dat geval de wijziging binnen een door Bergsportreizen gestelde termijn aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Deelnemer betaalde reissom terugbetaald.

Artikel 11 Opzegging door Bergsportreizen vóór aanvang van de Reis

11.1 Opzegging i.v.m. minimumaantal deelnemers
Bergsportreizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Deelnemer van de opzegging in kennis wordt gesteld uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis tot 6 dagen.

11.2 Opzegging i.v.m. overmacht
Bergsportreizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

11.3 Terugbetaling reissom – geen schadevergoeding
Bergsportreizen betaalt de Deelnemer de al betaalde reissom terug en is geen verdere schadevergoeding verschuldigd. De door de Deelnemer reeds gemaakte kosten die geen onderdeel zijn van de overeenkomst, zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal, eigen huur van accommodatie, etc. worden niet vergoed.

11.4 Beëindiging door toedoen van de Deelnemer
Ingeval de Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Bergsportreizen het recht de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 12 Verantwoordelijkheid tijdens de uitvoering van de Reis

12.1 Verantwoordelijkheid
Bergsportreizen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Bergsportreizen zelf of door een reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Deelnemer dient zich in te lezen en zijn verwachting af te stemmen op de voorzienbare omstandigheden op de reisbestemming.

12.2 Klachtplicht Deelnemer
De Deelnemer dient eventuele klachten direct te melden, conform artikel 17. Indien de Deelnemer niet of niet-tijdig klaagt, kan dit van invloed zijn op een eventuele compensatie.

12.3 Verhelpen tekortkomingen door Bergsportreizen
Bergsportreizen draagt er waar mogelijk zorg voor dat een terecht gemelde tekortkoming wordt verholpen. De tekortkoming hoeft niet te worden verholpen indien dit:

- onmogelijk is, of;

- dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de ernst van de tekortkoming en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

Indien de tekortkoming niet wordt verholpen heeft de Deelnemer binnen de grenzen van artikel 13 recht op compensatie.

Artikel 13 Prijsverlaging en schadevergoeding

13.1 Prijsverlaging
De Deelnemer heeft geen recht op prijsverlaging indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Deelnemer. Een prijsverlaging geldt enkel voor de periode waarin sprake was van een gemelde tekortkoming.

13.2 Schadevergoeding & toerekening
De Deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding voor schade die de Deelnemer oploopt als gevolg van een tekortkoming indien die tekortkoming is te wijten aan:

a. de Deelnemer;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid


14.1 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Bergsportreizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer of door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Bergsportreizen.

14.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien Bergsportreizen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

14.3 Verzekerd risico
Bergsportreizen is niet aansprakelijkheid voor schade van de Deelnemer die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

14.4 Verjaring
Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

14.5 Verval van recht
Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade vervalt drie jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond drie jaar na de geplande datum van aanvang.

14.6 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Bergsportreizen verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Bergsportreizen of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

Artikel 15 Hulp en bijstand

15.1 Verplichte bijstand
Bergsportreizen verleent de Deelnemer hulp en bijstand indien de Deelnemer in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

Artikel 16 Verplichtingen van de Deelnemer

16.1.a Opvolgen van aanwijzingen
De Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen op te volgen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis. In het bijzonder aanwijzingen van de tochtleiding (waaronder berg- & wandelgidsen, tochtenleiders en instructeurs). De Deelnemer zal zich onthouden van het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten in alpien terrein, zonder toestemming van de leiding.

16.1.b Correct gedrag

De Deelnemer dient zich als een normaal en redelijk handelend Deelnemer te gedragen en dient overlast of hinder te voorkomen.

16.1.c Conditie en Ervaring

De Deelnemer dient te beschikken over de voor de Reis vereiste conditie en ervaring zoals in het reisaanbod is aangegeven. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inschatten hiervan. Bergsportreizen kan hier indien gewenst over adviseren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het advies. Bergsportreizen kan deelname weigeren indien de Deelnemer niet kan aantonen over de benodigde ervaring te beschikken.

16.1.d Gezondheid
De Deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren. De Deelnemer dient te controleren dat zijn medische toestand het toelaat om aan de Reis deel te nemen. Bij iedere twijfel dient de Deelnemer medisch advies van een arts in te winnen.

16.1.e Adequate uitrusting
De Deelnemer dient de juiste en correct werkende uitrusting bij zich te hebben. De uitrusting dient aan de huidige standaard te voldoen. De benodigde uitrusting wordt voor de Reis gecommuniceerd aan de Deelnemer.

16.2 Uitsluiting deelname
Bergsportreizen c.q. de leiding heeft het recht om een Deelnemer van (verdere) deelname van de Reis of een onderdeel uit te sluiten indien de Deelnemer niet voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel indien de Reis hierdoor wordt bemoeilijkt, kan worden bemoeilijkt of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

16.3 Aansprakelijkheid Deelnemer en vrijwaring
De Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel en voor schade die op andere grond aan hem moet worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart Bergsportreizen van aanspraken van bij de Reis betrokken reisdienstverleners, andere deelnemers of derden voor schade die door de Deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.4 Materiaal in bruikleen
De Deelnemer dient netjes met de materialen om te gaan. De Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Bergsportreizen, haar hulppersonen of de NKBV aan de Deelnemer ter beschikking gestelde materiaal.

16.5 Reisverzekering met bergsportdekking
De Deelnemer is verplicht een volledige dekking verschaffende reisverzekering met bergsportdekking af te sluiten.

Artikel 17 Klachten

17.1 Klachten ter plaatse melden
Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden gedaan! Eventuele klachten over een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk duidelijk te worden gemeld bij de leiding en indien van toepassing bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen leiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient de Deelnemer op de eerstvolgende mogelijkheid contact op te nemen met Bergsportreizen (dat kan via het Bergsportreizennoodnummer van Bergsportreizen).

17.2 Gevolg van het uitblijven van de melding
Bij klachten die niet op de bovenstaande wijze zijn gemeld wordt er in de hoogte van een eventuele compensatie rekening mee gehouden dat Bergsportreizen niet in de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen en de schade te beperken of ter plaatse door de dienstverlener te laten compenseren.

17.3 Klacht niet ter plaatse opgelost

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de Deelnemer de klacht uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van de Reis Schriftelijk (waaronder per e-mail) en met redenen omkleed indienen bij Bergsportreizen. Niet-tijdige indiening van de klacht bij Bergsportreizen leidt tot een verval van recht, tenzij dit in verband met de omstandigheden van het geval onredelijk is.

17.4 Reactie Bergsportreizen
Bergsportreizen is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

Artikel 18 Overig


18.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt mits:

1. Bergsportreizen de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, en;

2. de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in het land waar de consument woont.

18.4 Bevoegde rechter
De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die samenhangen met deze Overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.